1. Vivaropets auktionsbyrås åtagande

Vivaropets Auktionsbyrå åtar sig att på nedan angivna villkor på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Vivaropets Auktionsbyrå har rätt att försälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Vivaropets Auktionsbyrås bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast.

2. Inlämning

Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt rätt till det som lämnas till Vivaropets Auktionsbyrå för försäljning, eller om godset ägs av tredje person, att han äger full och oinskränkt rätt att sälja och uppbära likvid för detta auktionsgods.

Om säljaren ej äger föremålet, som han lämnar till försäljning, skall han i skrift styrka sin behörighet att sälja godset. Vivaropets Auktionsbyrå är dock ej skyldig att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja godset.

Vivaropets Auktionsbyrå förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda sitt försäljningsuppdrag om tveksamhet uppkommer angående godsets äkthet, äganderätten till godset eller andra uppgifter som Vivaropets Auktionsbyrå bedömer som väsentliga.

Auktionsgods kan lämnas in under hela året till Vivaropets Auktionsbyrå.

3. Försäljningsavgifter

Provision vid försäljning enligt överenskommelse 30% på försäljningspris grundpris.  
Lägsta bud 40 sv.kronor. 
Inbördes auktioner debiteras enligt överenskommelse.

Vid gårdsauktioner debiteras 400 kr/tim. vid iordningsställande av auktion. Annonskostnader i lokalpress debiteras uppdragsgivaren.

4. Transporter

Vivaropets Auktionsbyrå har egen lastbil och stor bilsläpvagn och åtager sig transporter enligt överenskommelse.

5. Förvaring och försäkring

Inlämnat auktionsgods är från mottagandet försäkrade av Vivaropets Auktionsbyrå mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt stöld eller bräckage till ett värde motsvarande utropspriset om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits. Godset är även försäkrat under transport som Vivaropets Auktionsbyrå åtagit sig.

6.Redovisning

Senast fem dagar efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig redogörelse av auktionsresultatet. 

7. Utbetalning

Utbetalning till säljaren sker senast 10 arbetsdagar efter auktionens slut. Under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att ingen reklamation skett. 
Eventuella klagomål på redovisning skall göras senast tre dagar efter kvitterad likvid till Vivaropets Auktionsbyrå för åtgärd.

8. Sålda föremål

Köpare ansvarar för sitt köpta föremål efter klubbslag. 

9. Osålda föremål

Säljare av gods ansvarar för borttransport senast två dagar efter avslutad auktion, eller om annat överenskommits med Vivaropets Auktionsbyrå. 
Transporter till deponi, och deponiavgifter debiteras inlämnaren. 

10. Betalning

Kontant, check, bank-kreditkort.

11. Tvist

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.


Dessa villkor gäller från 2017-01-15.